Peda.net > Verkkolehtien etusivu > Virolahti >

AIKUISLUKION OPS

  Kirjaudu toimitukseen >>
Etusivu > Nuorten lukiokoulutuksen ops > Elämänkatsomustieto > Sisällysluettelo

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto

Yleistä

Elämänkatsomustieto on monitieteinen oppiaine: se hyödyntää filosofian lisäksi myös ihmis-, yhteiskunta-
sekä kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmiset nähdään luonnollisina, tajunnallisina ja
kulttuurisina toimijoina, jotka luovat ja uusintavat merkityksiä keskenään toimiessaan. Näin ollen inhimilliset katsomukset ja käytännöt ovat syntyneet yksilöiden, yhteisöjen ja traditioiden vuorovaikutuksesta. Opetuk-
sessa korostetaan ihmisten mahdollisuutta elää vapaina, tasavertaisina, aktiivisina ja tavoitteellisina. Elä-
maänkatsomustiedon opetuksessa korostetaan ihmisten kykyä tutkia tätä ympäröivää maailmaa ja laajen-
taa maailmaa koskevaa tietämystään sekä yhteisellä toiminnallaan tietoisesti ohjata elämäänsä. Näin siis
elämänkatsomustieto tukee opiskelijoiden elämänkatsomuksen ja identiteetin muotoutumista sekä näitten
yhteisöllisten hyvän elämän ihanteidensa ja käytäntöjensä hahmottumista.

Opetuksen tavoitteet

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tukea pyrkimyksilleen:

- rakentaa identiteettiään sekä elämänkatsomustaan
- laajentaa kulttuurista ja katsomuksellista yleissivistystään
- kehittää harkinta-, arvostelu- sekä toimimintakykyään
- sisäistää ihmisoikeuksien, monikullttuurisuuden, yhteiskunnallisen ja maailmanlaajuisen oikeudenmukai-
suuden ja kestävän kehtyksen periaatteita

Arviointi

Elämänkatsomustiedossa arvioidaan opiskelijan sisällöllisen tiedon omaksumista sekä katsomuksellisen
ymmärryksen kehittymistä. Lisäksi arvioidaan valmiutta sekä tarkastella että ilmaista katsomuksellisia ai-
heita luovasti, monipuolisesti ja taitavasti. Katsomullisten kysymysten pohdiskelun perustana ovat: kriitti-
syys, johdonmukaisuus, systemaattisuus ja ristiriidattomuus. Katsomusten, arvostusten sekä uskomusten
arviointi- ja ilmaisutavoissa arvostetaan suvaitsevaisuutta, eri näkökulmien ja toisten ihmisten katsomus-
tapojen huomioonottamista.

Pakolliset kurssit

1. Hyvä elämä (ET1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- kasvattaa kykyään sitoutua valitsemiinsa moraalisiin periaatteisiin ja haluaan toimia arvostustensa mukai-
sesti
- kasvattaa valmiuttaan kantaa vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta
- kehittää kokonaisuuksíennäkemiskykyään yhä monimuotoisemmaksi käyvässä maailmassa ja siten vah-
vistaa kykyään muodostaa omaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan
- oppii arvioimaan väitteitä, jotka kohdistuvat erilaisiin uskomuksiin ja elämänkatsomuksiin
- kehittää taitojaan identiteettinsä, elämänkatsomuksensa sekä näkemystensä ilmaisussa suvaitsevalla,
johdonmukaisella sekä luovalla tavalla

Keskeiset sisällöt:

- peruskäsitteet: elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, hyvä elämä, minuus sekä identiteetti
- hyvä elämä: ihmisen perustarpeita, uskonnollisia ja maallisia hyvän elämän malleja
- olemassaolon peruskysymykset: vapaa tahto ja valinnat, syntymä ja kuolema, optimismi, pessimismi ja
realismi
- elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys
- eettiset valinnat eri elämäntilanteissa ja identiteetin muodostaminen ihmiselämän aikana
- yksilön elämä ennen ja nykyisessä, monien mahdollisuuksien yhteiskunnassa
- käsitys hyveistä ja paheista ennen ja nyt ja näiden käsitysten suhde tottumuksiin sekä elämäntapoihin

2. Maailmankuva (ET2)

Kurssilla pohditaan maailmankuvan muotoutumista ja erilaisia maailmankuvia. Samoin perehdytään maailman käsitteellistämistapoihin ja tiedon sekä eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- oppii tuntemaan historiallisesti merkittäviä ja nykyajassa vaikuttavia maailmankuvia sekä kasvattaa
tietämystään niiden perustalla oevista uskomusjärjestelmistä
- oppii kysymään arvioimaan erilaisten väitteiden ja uskomusjärjestelmien perusteluja
- oppii ymmärtämään eri instituutioiden merkityksen maailmankuvan muokkaajana ja välittäjänä
- jäsentää omaa maailmankuvaansa avoimesti keskustellen

Keskeiset sisällöt

- maailmankuvan sekä maailman- ja elämänkatsomuksen käsitteet ja näitten keskinäinen suhde
- maailmankuvan ydinalueet: käsitykset ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuurista, luonnosta sekä todellisuu-
den rakenteesta
- maalliset ja uskonnolliset katsomukset maailmankuvan perustana
- koulu, media ja taiteet maailmankuvan luojina ja välittäjinä
- kokemusten, arkikäsitysten ja uskomusten synty sekä näitten tieteellinen luotettavuus
- maailmankuvien ja tietolähteiden arviointi

3. Yksilö ja yhteisö (ET3)

Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla pereh-
dytään demokratian, ihmisoikeuksien sekä oikeudenmukaisuuden toteutumiseen maailmassa.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena, että opiskelija

- ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja yksilön identiteetille
- oppii arvioimaan asemaansa yksilönä yhteisöissä, yhteiskunnassa, valtiossa ja taloudessa
- oppii tarkastelemaan yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toimintaa osana yhteiskunnan vallankäyttöä
- oppii arvioimaan politiikan keinoja ja päämääriä ja kasvattamaan kykyään osallistua yhteiskunnan toimin-
taan
- ymmärtää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden merkityksen yhteiskunnan toimivuudelle

Keskeiset sisällöt

- yksilöiden yksityinen ja julkinen vuorovaikutus ja yhteisöllisyys
- valta, vallankäyttö ja valtasuhteet sekä vaikuttamiskeinot
- yhteiskuntarakenne ja -muutosteoriat
- hyvä Suomen-, Euroopan ja maailmankansalainen
- ihmisoikeudet ennen ja nyt
- ideologiat, utopiat, demokratian muodot sekä poliittiset ihanteet
- oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, kansainvälisenä ja ekologisena kysymyksenä

Syventävät kurssit

4. Kulttuuriperintö ja identiteetti (ET4)

Kurssilla pohditaan kulttuuritraditiota hyvän elämän mittarina ja lähtökohtana sekä, toisaalta, alati kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että nyky-Suomen monikulttuuriseen yhteiskuntaan.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- oppii tuntemaan kulttuuria inhimillisenä, merkityksiin perustuvana, toimintana
- tutustuu erilaisiin kulttuuriperintöihin
- oppii arvioimaan ihmisten käsityksiä ja tekoja suhteessa näiden omiin arvostuksiin ja uskomuksiin
- oppii suvaitsevaisuutta erilaisia elämänkatsomuksia ja identiteettivalintoja kohtaa
- ymmärtää rasismin ja syrjinnän sekä muukalaisvihan ihmisoikeusloukkauksina
- perehtyy suomalaiseen identiteettiin: sen eri ilmenemismuotoihin

Keskeiset sisällöt

- kulttuurin merkitys ennen ja nyt
- identiteetti, etnisyys ja kulttuuritraditio
- saamelaiset, suomalaiset ja eurooppalaiset kulttuuripiirteet ja niitten nykymerkitys
- kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus
- elämä monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja maailmassa
- rasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa

5. Maailman selittäminen katsomusperinteissä (ET5)

Kurssilla pohditaan eri tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Perehdytään myös erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- oppii arvioimaan uskomusjärjestelmien eroja ja yhtäläisyyksiä
- oppii arvioimaan uskomuksiin ja elämänkatsomuksiin kohdistuvia väitteitä
- tuntee eri kulttuurien uskomusjärjestelmiä ja kasvattaa tietämystään näitten taustoista ja välittymisestä ny-
kyaikaan
- ymmärtää myyttien ja uskonnollisten käsitysten synnyn ja merkityksen nykymaailman ilmiöiden selittäjinä
- oppii hahmottamaan maailman selittämistä eurooppalaisessa kulttuuritraditiossa

Keskeiset sisällöt

- myyttiset maailmanselitykset ennen ja nyt
- uskonnon ja uskonnollisuuden olemus
- sosiologinen, moraalinen, antropologinen ja psykologinen uskontokritiikki
- agnotismi ja ateismi
- sekulaari humanismi ja vapaa-ajattelu ennen ja nyt
- kristinusko ja humanismi länsimaisina katsomuksellisina pohjavirtauksina