Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Yhdistykset ja järjestöt > Pro Lukio > Luettavaa >

Luettavaa

YLLÄPITOON >>    

SÄÄSTÖT ROMUTTAVAT LUKIOKOULUTUKSEN

21.3.2014

Lukiokoulutus on ollut viime kuukausina mediassa esillä tavoite- ja tuntijakoesityksen vuoksi. Keskustelussa on taitettu peistä valinnaisuudesta ja eri oppiaineiden pakollisten kurssien määristä. Yleissivistyksen romahduksesta on varoiteltu milloin minkin oppisisällön poisjättämiseen liittyen.

Lukiokoulutukseen kohdistuvat merkittävimmät akuutit uhkatekijät ovat aivan toisaalla. Jo sovitut lukiokoulutuksen kokonaisrahoituksen leikkaukset vuoteen 2015 mennessä ovat 90-100 miljoonaa euroa indeksijäädytysten tuomista menetyksistä riippuen (10-15 % vuoden 2013 rahoitustasosta). Tämän lisäksi kehysriihessä tullaan päättämään toisen asteen koulutuksen 260 miljoonan euron lisäleikkauksesta. Lukiokoulutukseen tästä ennustetaan noin 80 miljoonan osuutta. Yhdistettynä nämä merkitsevät lukiokoulutuksen leikkaustasoksi vuoteen 2017 mennessä arviolta 170-200 miljoonaa (25-30 % vuoden 2013 rahoitustasosta).

Miten tästä aiotaan selvitä, kun lähtökohtana näille säästöohjelmilla on lukiokoulutuksen ennestäänkin alhainen resurssitaso? Jo tällä hetkellä lukio-opetus keskisuurissa ja suurissa lukioissa tapahtuu merkittäviltä osin suurryhmissä. Opetusryhmien suurentamisen mahdollisuudet ovat siis rajalliset. Jokainen ymmärtää, että opinto-ohjelmien valinnaisuudessa ei ole mahdollista säilyttää näillä eväillä edes nykytasoa. Puheet yksilöllisistä opintourista ja työtapojen uudistamisesta voidaan unohtaa.

Virkamiesvalmistelusta tihkuneista tiedoista voi päätellä, millaisiin ratkaisuihin valtiovalta uskoo tässä hankalassa tilanteessa. Tavoitteena on sote-uudistusta mukaillen vahvoihin toisen asteen koulutuksen järjestäjiin perustuva koulutuksen järjestäjäverkko. Jos vahvuudella tarkoitetaan suuruutta, kustannusvertailun perusteella voidaan todeta, että sitä kautta ei merkittäviä säästöjä synny. Lukiokoulutus on kevyesti hallinnoitua ja tiedetään, että suurissa organisaatioissa hallinnolla on taipumus paisua. Mikäli päädytään pienten toimintayksiköiden suurimittaiseen lakkauttamiseen, laajoissa osissa maata nuorilla ei ole mahdollisuutta kotoa käsin opiskella missään opinahjossa peruskoulun jälkeen. Koulumatkojen piteneminen lisää kustannuksia niin, että opiskelijakohtaisiin kustannuksiin tuskin syntyy mitään säästöjä

Tehoja ja säästöjä ollaan hakemassa uudistamalla rahoitusta suoritus- ja tulosperustaiseksi. Rahoitusinstrumentilla voidaan vaikeuttaa lukioiden toimintaa merkittävästi.Tehokkuusmittareiden käyttöönotto vaatii huolellista valmistelua ja erilaisten riskien tiedostamista. Lukiokoulutuksessa keskeyttämisluvut ovat jo nyt suhteellisen alhaisia eivätkä opintoajat ole viime vuosina pidentyneet. Vaarana on, että tehokkuuden tavoittelussa sivuutetaan opiskelijoiden intressit ja erilaiset elämäntilanteet.

Edessä on massaopetuksen aikakausi ja nuorten motivointi opiskeluun tulee entistä vaikeammaksi. Osa nuorista jää jo nyt toisen asteen opintojen ulkopuolelle. Ratkaisuksi tarjotaan oppivelvollisuusiän korottamista yhdellä vuodella. Näin uskotaan, että kaikki saadaan opintielle ja keskeyttämisluvut pienemmiksi. Uskon vahvuutta kuvastaa se, että näissä olosuhteissa hankkeen vaatimaan lisärahoitukseen ollaan valmiita. Tosiasia on kuitenkin, että pakottamalla ei opiskelumotivaatiota voida lisätä.

Kysymys kuuluukin, miten näiden säästöpäätöksien toteutuessa turvataan laadukas lukiokoulutus? Kansakunnalla ei ole missään olosuhteissa varaa leikata omaa tulevaisuuttaan. Nuorten koulutustarpeisiin on vastattava asuinpaikasta ja muista olosuhteista riippumatta. Odotamme, että säästötavoitteiden realistisuus ja niiden toteutusta tukevat toimenpiteet arvioidaan perusteellisesti.

Atso Taipale
Puheenjohtaja
Pro Lukio ry


 

Pro Lukio -yhdistyksen kannanottoja

Yhdistyksen kannanotto.
Kevätkokouksen hyväksymä kannanotto lukiouudistukseen.
Tiivistelmä Atso Taipaleen puheenvuorosta OKM:n kuulemistilaisuudessa 8.2.2013
 

Ajankohtaista lukiouudistuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:14
 

Puheenvuoroja

 

Toisen asteen rakenne- ja rahoitusuudistuksen materiaaleja

 
 

Atso Taipaleen esitys Kuntaliiton lukioseminaarissa 3.4.2014

 

Taustamateriaaleja

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:14.
Koulutuksen arviointineuvoston julkaisu 59/2012.
Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämissuunnitelma.
Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 40/2009.