Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Raahe > Merikadun koulu > järjestyssäännöt >

järjestyssäännöt

YLLÄPITOON >>    

 


MERIKADUN KOULU JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2015-2016 (voimassa toistaiseksi, muutoksia luvassa koulukeskushankkeen edetessä)
RAAHE

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITTEET

 * Turvata työyhteisön jäsenille häiriötön työrauha.
 * Tiedottaa koulussa työskenteleville heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
 * Totuttaa kouluyhteisön jäsenet vastuuseen.
 * Taata, että jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen ja opettajalla opettamiseen, muulla henkilökunnalla tehtäviensä suorittamiseen.

KOULUNKÄYNTIIN VÄLITTÖMÄSTI LIITTYVÄT OLOSUHTEET

 * Koulualueeksi katsotaan koulun asemakaavan mukainen alue. Välituntialue on koulun merenpuoleinen alue. Koulualueelta ei saa poistua ilman lupaa.
* Lukion tiloihin siirrytään vasta oman oppitunnin alkaessa. Oppitunnin päätyttyä lukion tiloista siirrytään välittömästi Merikadun koulun välituntialueelle.
Lukiolla saa oleskella välituntisin vain oman opettajan kanssa sovitusti ja valvonnassa.
 * Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen koulupäivä koulumatkoineen.
 * Koulunkäyntiin välittömästi liittyvät tilaisuudet ovat:
 koulun, oppilaskunnan tai vanhempainyhdistyksen järjestämät kouluajan ulkopuoliset tilaisuudet, myös retket ja opintokäynnit.
 koulun ulkopuolella kouluaikana pidettävät tilaisuudet.

PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY

VÄLITUNTI
 * Tapaturman sattuessa on siitä viipymättä ilmoitettava terveydenhoitajalle, opetta-jalle tai koulusihteerille.
 * Roskat on laitettava roskakoreihin ja jätesäkkeihin. Lajittelu otetaan huomioon.
 * Lumipallojen ja kivien heittely on kielletty.
 * Polkupyörät, mopot ja muut kulkuvälineet on pantava niille varatuille paikoille ja niiden turha käyttäminen koulupäivän aikana on kiellettyä.

OPPITUNTI
 * Ulkovaatteissa ei mennä oppitunneille. Ulkovaatteet ja laukut jätetään kaappeihin.
 * Ulkokengät jätetään oppitunnin ajaksi luokan ulkopuolelle.
 * Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana.
 * Makeisten (myös purukumin) ja virvokkeiden nauttiminen oppitunnilla on kielletty.
* Energiajuomien nauttiminen koulussa on kielletty.
 * Tunneilla ei olla lakki eikä huppu päässä.

KÄYTTÄYTYMINEN
 * Ketään kohtaan ei käytetä loukkaavaa kieltä.
 * Ketään ei kiusata eikä vahingoiteta.
 * Heikompia tovereita suojellaan.
 * Kaikissa tilanteissa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti.

MUUTA
 * Sisään - ja uloskäynti tapahtuu pääsääntöisesti merenpuoleisista ovista.
 * Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Kouluyhteisön jäsen on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallisesti aiheuttamansa vahingot. Tapahtuneesta vahingosta on ao. henkilön viipymättä ilmoitettava rehtorille, opettajalle tai kouluisännälle.
 * Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Omien eväiden ja juomien vieminen ruokalaan on kielletty.
 * Rahapelien pelaaminen koulussa kouluaikana on kielletty.
 * Teräaseiden tuonti kouluun on kielletty.
 * Liikuntasalin pukeutumistiloihin mennään vasta kellon soitua sisälle.
 * Liikuntatuntien jälkeinen välitunti voidaan käyttää pukeutumiseen.
 * Kouluun kuuluu asiallinen pukeutuminen.
 * Koulun ulkopuolella järjestettäviin opetus- ja muihin tapahtumiin siirryttäessä noudatetaan opettajan ohjeita.

POISSAOLOIHIN LIITTYVÄT OHJEET

 * Oppilas katsotaan myöhästyneeksi, jos hän tulee oppitunnille sen alettua.
 * Jos oppilas sairastuu kouluaikana, hän saa poistua koululta rehtorin, luokanohjaa-jan, opinto-ohjaajan, opetuksesta ko. hetkellä huolehtivan opettajan tai terveyden-hoitajan luvalla.
 * Muissa tapauksissa poissaololuvan myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella
 luokanohjaaja enintään viideksi päiväksi
 pidemmäksi ajaksi koulun rehtori
 * Oppilaan ollessa pois koulusta huoltaja on velvollinen ilmoittamaan poissaolon syyn samana päivänä.
 * Poissaolojen merkinnät ja kuittaukset hoidetaan Wilman kautta.

TYÖRAUHAN YLLÄPITÄMINEN

Perusopetuslaki 36 § Kurinpito
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-¬istunnon tai kirjallisen varoituksen saa-tuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.
Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetusti-lassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuutto-masti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET

 * Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena kouluaikana eikä oppilaskunnan tai vanhempainyhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.
 * Tupakointi on kielletty. (Tupakkalaki kieltää tupakoinnin oppilaitoksen tiloissa, ti-laisuuksissa, piha-alueella sekä välittömässä läheisyydessä.) Tupakkatuotteiden, tu-lentekovälineiden ja huumaavien aineiden hallussapito on kielletty.

KÄNNYKÄT JA SOITTIMET

 * Jos oppilas pitää kännykkää mukanaan koulussa, hän ei käytä sitä oppituntien ai-kana ilman opettajan lupaa. Luvaton kuvaaminen on kielletty.
 * Soittimia tai kuulokkeita ei saa pitää tunnilla mukana ilman opettajan lupaa.