Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Raahe > Raahen lukio > Oppiaineet > Psykologia >

Psykologia

YLLÄPITOON >>    
 

Psykologia

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan.

Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen. Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta.

Opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja tiedon muodostumista painottaen ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä sisältöjä.

 

Ops/OPH

Pakollinen kurssi

1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla
• ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa
• tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla
• ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan
• osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä.

Keskeiset sisällöt
• psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selit-tämiseen
• psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä
• oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia
• sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit

Syventävät kurssit

2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja näiden keskinäistä riippuvuutta
• tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä
• ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan monimuotoisena koko elämän ajan
• ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa
• ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan.

Keskeiset sisällöt
• yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa
• psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa
• psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen
• sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä
• psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen
• psyykkisen kehityksen tutkiminen

3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteita
• ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta
• ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyden kognitiivisiin perustoimintoihin
• tietää, miten kognitiivisia perusprosesseja ja hermoston toimintaa tutkitaan.

Keskeiset sisällöt
• kognitiiviset perusprosessit
• vireystilan säätely, nukkuminen ja uni
• hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin
• kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus
• kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia

4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostamattomien tekijöiden vaikutuksen alaista
• tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja emootioita koskeva tutkimustieto syntyy niiden pohjalta
• ymmärtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiviset toiminnot muodostavat dynaamisen toimintaa ohjaavan kokonaisuuden
• ymmärtää, miten motivaatio ja emootiot ovat yhteydessä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin
• ymmärtää tietoisuuden, ajattelun ja kielen merkityksen ihmisen toiminnassa
• ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt
• eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen
• tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys
• motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus
• motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa
• motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla
• motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta
• korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätök-senteko

5. Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää persoonallisuuskäsitteen laaja-alaisuuden ja tietää, millaisin tutkimusmenetelmin persoonallisuutta koskeva tieto on syntynyt
• ymmärtää erilaisia lähestymistapoja persoonallisuuden kuvaamiseen
• ymmärtää mielenterveyden määrittelyn vaikeuden sekä sen, miten psyykkiset, biologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä mielenterveyteen
• tietää keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden erilaisia hoitomuotoja
• tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja.

Keskeiset sisällöt
• persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti
• persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista
• persoonallisuuden tutkiminen
• mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt
• psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa
• psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen
 

Soveltavat kurssit

PS6 Sosiaalipsykologiaa
Tutustutaan yksilöiden sekä yksilön ja ryhmän vuorovaikutussuhteita tarkasteleviin psykologian ja sosiaalipsykologian teorioihin ja tutkimustuloksiin: kiintymys, turvallisuus, arvot, normit, ryhmät, johtajuus ja valta, asenteet. Kurssiin on liitetty runsaasti yksilö- ja ryhmätehtäviä.

PS7 Ihmissuhdekurssi
Välittää elämäntaitoja eli tunneälyä: oman elämän ja arkiselviytymisen käsittelyä. Tavoitteena on aktivoida tutkimaan itseä ja pohtimaan vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja toimia. Kurssi koostuu erilaisten arkielämän kysymysten pohdinnasta ja pohdintaan johdattelevista toiminnallisista harjoituksista.

PS8 Psykologian johdantokurssi
Tutustuttaa suomalaiseen psykologiatieteeseen: mitä nykyisin tutkitaan ja millaisia vastauksia psykologia tarjoaa ihmisen psyykeä ja toimintaa koskeviin kysymyksiin.
Kurssi on johdantoa psykologian yliopisto-opintoihin.

PS9 Psykologian kertaus
Valmentautuminen yo -kirjoitusten psykologian ainereaalikokeeseen.
Abiturienteille.