Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

5. Kognitiiviset toiminnot

YLLÄPITOON >>    

kognitiiviset toiminnot


- kognitiivisia eli "tiedonkäsittelyyn" liittyviä toimintoja ovat

1. tarkkaavaisuus
2. havaitseminen
3. muisti
4. ajattelu
5. kieli
6. oppiminen

Näiden avulla ihminen rakentaa tietoa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

SISÄISET MALLIT eli SKEEMAT

- ovat itserakennettuja käsityksiä todellisuudesta
- ne syntyvät ja muuttuvat yksilön kokemusten myötä

TOIMINNAN KÄSIKIRJOITUKSET

- ovat eri tilanteissa toimimiseen liittyviä sisäisiä malleja
(esim. kaupassa käynti ja saunominen)
- ovat kulttuurisidonnaisia
- mahdollistavat tulevien tilanteiden ennakoinnin ja oman toiminnan suunnittelun