Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Kuopio > Kissakuusen koulu > Oppiaineet > Kuvataide > 7LK >

7LK

YLLÄPITOON >>    

OPETUSSUUNNITELMA

7. VUOSILUOKKA (2 VUOSIVIIKKOTUNTIA)

Kaikille yhteinen oppimäärä

TAVOITTEET
•kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisten ilmaisutapojen, materiaalien, tekniikoiden ja työvälineiden tunteminen ja käyttäminen omassa ilmaisussa ja kuvallisessa viestinnässä.
•visuaalisen kulttuurin eri ilmenemismuotojen (taide, media, ympäristöestetiikka) ymmärtäminen.
•mielikuvituksen ja luovuuden kehittäminen.
•tutustuminen erilaisiin taiteen ilmiöihin eri aikakausina eri kulttuureissa.
•oppia ilmaisemaan omia ideoita ja tunteita taiteellisen työskentelyn avulla.
•jo opittujen tietojen ja taitojen syventäminen ja monipuolistaminen.


KESKEISET SISÄLLÖT
1. Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
•Kehitetään ja syvennetään omaa kuvailmaisua piirtäen, maalaten, muovaillen ja tehden grafiikkaa aiheina oma elämä, mielikuvitus, ympäristö ja eri kulttuurien kuvamaailmat.
•Harjoitellaan kuvallisten työskentelyprosessien tallentamista luonnosvihkoon ja portfolioon.
•Kuvataan tilaa havaintoihin perustuen viiva- ja väriperspektiivin avulla sekä kolmiulotteisesti esim. pienoismalleina.
•Kuvataan ihmistä piirtäen, maalaten ja muovaten: croquis-piirroksin, erilaisin muotokuvin ja veistoksin.
•Harjoitellaan värien käyttöä omassa ilmaisussa: värisävyt, valöörit, värien taittaminen ja murtaminen, värien vuorovaikutus ja vastakkaisuus.

2. Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
•Tutustutaan Suomen taiteeseen kirjojen ja internetin avulla sekä omakohtaisten tehtävien myötä. Tutustutaan taidealan ammatteihin. Käydään mahdollisuuksien mukaan näyttelyissä.

3. Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
•Tutkitaan ja kuvataan omaa ympäristöä. Tehdään pienoismalleja, rakennelmia ja ympäristöteoksia.
•Tutustutaan suomalaiseen muotoiluun ja harjoitellaan muotoilua tehden painantaa, keramiikkaa ja muita kolmiulotteisia töitä.

4. Media ja kuvaviestintä
•Tutustutaan kuvaviestinnän välineisiin, arvioidaan mediaesityksiä ja tehdään kuvausharjoituksia esim. digikameralla tai digivideokameralla.
•Opetellaan kuvakerronnan muotoja, sarjakuvan ja liikkuvan kuvan erityispiirteitä, kuvakoot ja -kulmat.
•Harjoitellaan graafista suunnittelua, kuvan ja sanan yhdistämistä ja tutkitaan kirjaimia visuaalisina merkkeinä.

Työtavat
•Työskennellään yksin, pareittain ja ryhmissä. Opetellaan keskeisiä taiteellisia työmenetelmiä, luonnostelua ja prosessityöskentelyä ja opetellaan huolehtimaan työvälineistä.

AIHEKOKONAISUUDET KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMASSA
Ihmisenä kasvaminen
•Kuvataiteen oppimistilanteiden tulisi tarjota mahdollisuuksia tunteiden tunnistamiseen ja käsittelemiseen. Ihmisen peruskysymykseen "kuka minä olen?" voi löytää vastauksia taiteelliseen työskentelyyn paneutumalla.
•Töiden tarkastelussa tutustutaan kuvataiteilijoiden ja muiden oppilaiden näkökulmiin ja taiteellisiin ratkaisuihin ja opitaan ymmärtämään ja arvostamaan niitä. Kannustetaan antamaan rakentavaa palautetta toisille ja myös itse ottamaan sitä vastaan.
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
•Taidekuvia tarkastelemalla opitaan eri kulttuurien ominaispiirteitä, eroavuuksia ja yhtäläisyyksiä. Opitaan ymmärtämään taidetta kansainvälisenä kielenä.
•Tutkitaan, miten taidekuvat ilmentävät Suomen ja muiden kansojen kulttuuri-identiteettiä. Opitaan tunnistamaan ja arvostamaan suomalaista taidetta ja muotoilua, tunnistetaan sen erityispiirteitä.

Viestintä- ja mediataidot
•Kuvataiteen sekä kaikille yhteisissä että valinnaisissa opinnoissa viestintä ja mediataidot ovat yksi keskeisestä neljästä sisältöalueesta. Niitä opiskelemalla edistetään yhä lisääntyvän visuaalisen informaatiotulvan ymmärtämistä mediassa ja viestinnässä. Erityisesti tähän keskitytään 8. ja 9. luokan B-rymän valinnaisaineessa mediakasvatuksessa.
•Harjoitusten avulla opitaan tunnistamaan ja arvioimaan kriittisesti kuvallisten viestien motiiveja ja merkityksiä. Harjoitellaan sekä vastaanottamisessa että omien kuvallisten viestien luomisessa tarvittavia taitoja.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
•Tutustutaan kuvataiteen ammatteihin ja yrittäjyyteen.
•Tutkitaan kuvaa vaikuttamisen välineenä, esim.kantaaottavat julisteet.
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
•Kiinnitetään huomiota ekologisesti järkevään suunnitteluun ja materiaalien käyttöön, sekä esteettisen että funktionaalisen ympäristön merkitykseen ihmisen hyvinvoinnille. Käytetään kierrätysmateriaaleja.

Turvallisuus ja liikenne
•Kiinnitetään huomio työturvallisuuteen taiteellisessa työskentelyssä: käytetään turvallisia työtapoja ja -materiaaleja.
•Opiskellaan ympäristön kuvallista merkkikieltä, mm. huomiovärit.

Ihminen ja teknologia
•Opetuksessa hyödynnetään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä käytetään internetin tarjoamia mahdollisuuksia.

ARVIOINTI KUVATAITEESSA
•Arviointi kohdistuu sekä työskentelyyn että valmiisiin tuotoksiin. Arviointi on jatkuvaa ja työskentelyä ohjaavaa.
•Arviointia suoritetaan havainnoimalla ja keskustelemalla sekä koko luokan että yksittäisen oppilaan kanssa. Oppilaita ohjataan arvioimaan itse työnsä edistymistä ja työskentelemään arviointiin perustuen.

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
Oppilas osaa
• ilmaista itseään kuvallisin keinoin
• käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja ja työskentelytekniikoita
• valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita
• selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin
• tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen
• tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia
• hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuripalveluja
• erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia
• tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään
• tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä
• kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua
• analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta
• osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omassa työskentelyssään
• osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa
• pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa
• osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä.