Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Jyväskylä > Lehtisaaren koulu > Oppiminen ja kasvatus > Oppiaineet > Matemaattis-luonnontieteelliset aineet > Matematiikka > 6.luokka > 6.luokan matikan sisällöt >

6.luokan matikan sisällöt

YLLÄPITOON >>    
Lehtisaaren koulu on siirtynyt uusille kotisivuille!
Tervetuloa uusille sivuille:

https://peda.net/jyvaskyla/lehtisaarenkoulu


Tiedote päivitetty: 18.11.2014 13:56

Teksti

Ajattelun taidot ja menetelmät
Oppilas…
Looginen ajattelu
 1. mittaa, vertailee, järjestää, rakentaa ja mallintaa sekä etsii ja esittää sääntöjä ja riippuvuuksia.
Todistamisen pohjustaminen: perustellut arvaukset ja kokeilut, systemaattinen yritys ja erehdys, vääräksi osoittaminen
 1. osaa kertoa johdonmukaisesti miten päätyi saamaansa ratkaisuun.
Ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä
 1. osaa tarvittaessa piirtää ongelmasta mallikuvan ja käyttää sitä ongelmanratkaisun apuna.
Luvut ja laskutoimitukset

Luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut
 1. tutustuu lukujoukkojen käsitteeseen ja osaa sijoittaa luvut lukusuoralle.
 2. osaa vertailla lukujen suuruuksia (4/5>4/6; 5/11<0,5).
Jaollisuus
 1. osaa jakaa lukuja tekijöihin esim. kertolaskua apuna käyttäen.
Aikalaskut, aikaväli
 1. osaa laskea aikavälin esimerkiksi allekkain ja osaa muuttaa desimaaliluvulla ilmaistun ajan tunneiksi ja minuuteiksi. (1,2 h ≠ 1 h 20 min).
Murtolukujen supistaminen ja laventaminen ja desimaaliluvun esittäminen murtolukuna
 1. hallitsee murtolukujen sekä desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskun.
Prosenttilaskun perusteita arkielämän tilanteisiin liittyen
 1. osaa ratkaista helppoja arkielämään liittyviä prosenttilaskuongelmia käyttäen apuna murto- ja desimaalilukuja.
Pyöristäminen, arviointi ja laskimen käyttö
 1. tuntee pyöristämisen periaatteen ja pyöristyssäännöt.
 2. osaa ennakoida vastauksen suuruusluokan ja mittayksikön.
Kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla
 1. ymmärtää, että luonnollisilla luvuilla kertominen suurentaa ja jakaminen pienentää.
 2. huomaa, että välillä ]0,1[ olevilla luvuilla kertominen pienentää ja jakaminen suurentaa.
Algebra

Muuttujan käsitteen pohjustaminen ja muuttujan arvon sijoittaminen lausekkeeseen
 1. osaa laskea yksinkertaisen lausekkeen arvon, kun muuttujan arvo on annettu.
Aritmeettisten ja geometristen lukujonojen tutkiminen.
 1. tunnistaa erilaisia lukujonoja esim. aritmeettisia jonoja (seuraava termi saadaan lisäämällä edelliseen termiin aina sama) ja geometrisiä jonoja (seuraava termi saadaan kertomalla aina edellinen termi samalla luvulla) ja osaa jatkaa niitä.
Funktiot

Riippuvuuden käsite
 1. osaa tulkita riippuvuussuhteita diagrammien avulla.
 2. tutustuu viivadiagrammin laatimiseen.
Geometria

Kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä
 1. osaa luokitella tasokuvioita niiden ominaisuuksien perusteella ja osaa nimetä erilaisia kolmioita ja nelikulmioita.
Geometristen kappaleiden luokittelu ja nimeäminen
 1. osaa luokitella geometrisia kappaleita niiden ominaisuuksien mukaan ja nimetä ne.
Tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen
 1. osaa laskea piirin ja pinta-alan yleisimmille tasokuvioille (suorakulmiot, suunnikkaat, kolmiot).
Tilavuuden käsite
 1. tuntee tilavuuden yksiköt ja osaa muuntaa niitä.
 2. osaa laskea suorakulmaisen särmiön tilavuuden.
Todennäköisyys ja tilastot

Keskiarvon määrittäminen
 1. osaa laskea keskiarvon ja ymmärtää mitä se aineistosta kertoo (esim. mitä kertoo lukujen 1, 2, 2, 2, 1000 keskiarvo?).
Tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa
 1. osaa koota tietoa ja kuvata sitä esim. taulukon tai pylväsdiagrammin avulla.
 2. osaa tulkita viivadiagrammia.