Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Tornion ETU-info > Perusopetus > Opetuksen erityinen tuki > Pedagoginen selvitys >

Pedagoginen selvitys

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Pedagoginen selvitys


Toimintajärjestys:

tehostettu tuki -> pedagoginen selvitys -> erityisen tuen päätös -> HOJKS

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa sekä tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys. Pedagogista selvityksen laatimista varten luokanopettaja/aineenopettaja konsultoi erityisopettajaa, joka hankkii oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä.

Erityisopettaja esittelee hankkimansa tiedot oppilashuoltoryhmälle, joka tekee pedagogisen selvityksen. Pedagogista selvitystä tulee tarvittaessa täydentää psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. Koulun johtaja/rehtori tekee esityksen erityisen tuen aloittamisesta sivistystoimen johtajalle, joka tekee päätöksen erityisestä tuesta. Päätöksen erityisen tuen jatkamisesta tarvittaessa ja 2. luokan jälkeen sekä ennen 7. luokkaa tai päätöksen oppilaan siirtymisestä takaisin tehostetun tuen piiriin tekee rehtori/koulunjohtaja oppilashuoltoryhmän esityksestä.

Torniossa on käytössä Pedagoginen selvitys 2011 -lomake. Selvitys rakentuu pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman toteutumisen pohjalle. Siinä todetaan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena sekä hänen saama tehostettu tuki ja arvio siitä, mitä pedagogisia ja oppilashuoltoon liittyviä järjestelyjä oppilas tarvitsee selviytyäkseen. Pedagogisia järjestelyjä ovat mm. oppimisympäristöön, opetus- ja ohjaushenkilöstöön, opetus- ja opiskelumenetelmiin, materiaaleihin ja välineisiin liittyviä tekijöitä. Siinä punnitaan yleisestä ja tehostetusta tuesta saatuja kokemuksia, tuen riittävyyttä ja suunnitellaan, miten erityinen tuki tullaan toteuttamaan.

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa
Tornion toimintaohje 2011Pedagoginen oppilashuoltoryhmä
Simo Rönnyn esitys Torniossa 2011.
Liittyy koulun pedagogisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Tietoa oppilashuoltoryhmän kokoonpanosta ja toimintamallin esittely.

Moniammatillinen yhteistyö oppilashuollossa
Simo Rönnyn esitys Torniossa 2011 

Henkilötietojen salassapito ja luovuttaminen


Tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta, opetuksesta vapauttamisesta sekä näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot ova salassa pidettäviä.

Lisätietoa henkilötietojen salassapidosta ja luovuttamisesta


 
Kuva
 

Erityisen tuen päätös


Erityisen tuen päätökseen tulee kirjata oppilaan opetuksen järjestämispaikka, pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut 31 §:ssä tarkoitetut palvelut sekä tarvittaessa 1 momentissa tarkoitettu oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Oppimäärien yksilöllistämisestä päätetään erityisen tuen päätöksessä ja yksilöllistäminen on mahdollista vasta sen jälkeen. Jos yksilöllistettävien oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai vähentää, päätöksen tekee koulun rehtori / koulunjohtaja oppilashuoltoryhmän esityksestä.

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostettua tukea, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden vuoksi.

Lomake ladattavaksi: Päätös erityisestä tuesta
 

Koulupaikan valinta


Lapsella tulee olla mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin ryhmän jäsenenä, koululaisena ja oppijana. On aina mietittävä ensisijaisesti sitä, kuinka lasta voitaisiin tukea niin, että hän voisi jatkaa koulunkäyntiään omassa ryhmässään.

Koulun oppimisympäristöä tulee voida muokata, mikäli siellä on esteitä koulunkäynnille tai oppimiselle. Oppilaalla on oikeus tukiopetukseen ja osa-aikaiseen erityisopetukseen myös erityisen tuen vaiheessa.

Sijoituspaikkaa mietittäessä lähtökohtana on oppilaan etu.

Erityinen tuki voidaan toteuttaa myös pienryhmäopetuksena lähikoulussa tai erityiskoulussa. Pienryhmiä muodostettaessa asioita tulisi katsella mahdollisimman laajasta näkökulmasta ja ratkaisujen tulisi perustua ensisijaisesti pedagogisiin seikkoihin, ei pelkästään diagnoosiin. Opetuksen järjestäjän tulee selvittää, voidaanko opetus ja mahdollisesti tarvittavat tukipalvelut järjestää ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä koulussa, joka muutoinkin on oppilaan lähikoulu.

Erityisen tuen saaneiden oppilaiden opetusryhmien muodostamisesta säädetään asetuksella.