Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Tornion ETU-info > Perusopetus > Opetuksen erityinen tuki > HOJKS >

HOJKS

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

HOJKS Perusopetuslaissa


17 a § (24.6.2010/642)

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Suunnitelma on laadittava, jollei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan tai tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa. Suunnitelmasta on käytävä ilmi oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Suunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Suunnitelman keskeisestä sisällöstä määrätään opetussuunnitelman perusteissa.

 
Kuva
 

HOJKS:n laatiminen


Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laatimisessa ovat mukana oppilaan yksilöllisestä tilanteesta riippuen oppilas itse sekä huoltaja, asianomaiset opettajat ja koulunkäyntiavustaja, terapeutit, oppilashuollon edustaja ja muut mahdolliset oppilaan tukemisessa mukana olevat asiantuntijatahot.

Alakoulussa luokanopettaja ja yläkoulussa aineenopettaja yhteistyössä erityisopettajan kanssa toimivat HOJKS -palaverien koollekutsujana ja vastaavat oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tekemisestä ja opetusjärjestelyistä.


 

HOJKS-lomake 2011 ladattavaksi


Hojks
 

HOJKS - Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma


Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) päätöksen toimeenpanoa varten.

Suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan tai tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa.

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laadinta ja seuranta on ensisijaisesti oppilaan opetuksesta vastaavan erityisopettajan ja luokanopettajan / aineenopettajan vastuulla. Tarvittavilta osin se valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä.

Laatimisessa hyödynnetään oppimissuunnitelmaa ja pedagogista arviota, jotka on laadittu oppilaalle tehostetun tuen vaiheessa. Myös erityisen tuen päätöksen perustana ollutta pedagogista selvitystä voi hyödyntää. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

HOJKS toimii pedagogisena työvälineenä eikä siitä tehdä hallintopäätöstä. Suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimis- ja kasvuprosessia. Se on oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen sisällöistä, pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista.

HOJKS on oppiainekohtainen tai etenkin vaikeavammaisten kohdalla toiminta-aluekohtainen tavoitesuunnitelma, josta käy ilmi oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. HOJKS on joustava ja sitä tulee muuttaa, jos oppilaan tuen tarve tai opetuksen tavoitteet muuttuvat.

Opetettavien aineiden yksilöllistämisestä päätetään erityisen tuen päätöksessä, mutta yksilöllistettyjen aineiden oppimääriä koskevat tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arvioinnin perusteet selostetaan HOJKS:ssa.


Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa Tornion toimintaohje 2011