OpenKortti

Hyvien käytänteiden tietokanta
Kirjaudu sisään
[Tulostusnäkymä]

Nimi tai kuvaava otsikko

Wikipedia-artikkelin kirjoittaminen

Mitä mallin käytöllä tavoitellaan?

Opiskelija oppii tiedonhakua ja -hallintaa, lähdekritiikkiä, tiedon tuottamista ja tiedon julkaisua. Tekstin julkaisu tutulla ja suositulla sivustolla motivoi ja kannustaa hyvään suoritukseen. Jos työ tehdään ryhmissä, opiskelijat oppivat myös yhdessä tiedon tuottamisen taitoja.

Mitä laitteita ja/tai ohjelmistoja toteutusmallin käytössä tarvitaan?

Tietokone ja internet-yhteys. Lisäksi opiskelijoiden täytyy voida muokata tekstiä yhdessä. Tällä kurssilla siihen käytettiin Moodlea ja sen wikiä.

Millaisia resursseja toteutusmallin käyttö vaatii?

Hyvän uuden artikkelin tuottaminen tai vanhan täydentäminen vaatii aikaa ja opettajan tukea. Opettajan kannattaa hakea etukäteen Wikipediasta kurssin teemoihin liittyviä puutteellisia tai puuttuvia artikkeleita, joita tarjota opiskelijoille aiheiksi. Tiedonhaku, lähteisiin perehtyminen ja tekstin kirjoittaminen Wikipedian sääntöjä noudattaen (esim. lähdeviitteitä käyttäen) vaativat nekin aikaa ja ohjeistusta. Jotta opiskelijat löytävät relevantteja ja uskottavia lähteitä, yhteinen käynti kirjastossa ja erillinen oppitunti tiedonhausta ovat paikallaan.

Esimerkkejä toteutusmallista käytännössä

Lukion ÄI6 -kurssilla opiskelijat lukevat Suomen kirjallisuuden klassikkoteoksen ja kirjoittavat siitä ja sen edustamasta tyylikaudesta Wikipedia-artikkelin ryhmätyönä. Projekti käynnistettiin kurssin toisella viikolla: opiskelijat arvottiin ryhmiin, jotka valitsivat opettajan laatimasta teosluettelosta luettavan teoksen sekä tutustuivat työskentelyohjeisiin.

Tiedonhakuvaiheessa vierailimme kirjastossa, missä kirjastonhoitaja etukäteen sovitusti esitteli kirjaston palveluja sekä avusti teosten ja lähdekirjallisuuden etsinnässä. Hän oli myös hakenut opiskelijoille muutamia aiheiden kannalta keskeisiä teoksia valmiiksi. Toinen informaatikko ohjeisti opiskelijoita erilaisten tiedonhakuohjelmien ja kirjaston tietokannan käytössä.

Seuraavaksi ryhmät tutustuivat Wikipedia-kirjoittamisen ohjeisiin, Wikipedian käytäntöihin ja muutamiin kaunokirjallista teoksista laadittuihin Wikipedia-artikkeleihin sekä tekivät niihin liittyviä tehtäviä. He myös muotoilivat artikkelinsa alustavan dispositon ja pohtivat työnjakoa.

Kahden viikon lukuaikana kukin ryhmäläisistä luki teoksen ja siihen liittyvää lähdekirjallisuutta sekä laati teoksesta kirjallisuusanalyysin. Kirjallisuusanalyysien pohjalta ryhmät kirjoittivat Wikipedia-artikkeliaan oppituntien aikana ensin Moodlen wikiin, jossa kukin ryhmäläisistä pääsi muokkaamaan tekstiä niin oppituntien aikana kuin kotonakin. Myös opettaja pääsi näin kommentoimaan kunkin ryhmän työskentelyprosessia. Wikissä opiskelijat esittivät toisille ryhmäläisille ja opettajalle artikkeliin liittyviä kysymyksiä.

Tieto haltuun -hankkeen informaatikko oli mukana kahdella kirjoitustunnilla ja opasti opiskelijoita tietosanakirjatyylisen tekstin laadinnassa ja Wikipedian käytänteissä. Opiskelijat kysyivät häneltä neuvoa muun muassa kohtaamissaan tiedonhaun ongelmissa, lähdeviittauskäytänteissä sekä tekijänoikeuskysymyksissä.

Artikkelien valmistuttua ryhmät esittelivät suullisesti työnsä ja lukemansa teoksen koko opetusryhmälle ja tutustuivat muiden artikkeleihin sekä arvioivat itse kirjallisesti omaa lopputulostaan ja ryhmän työskentelyprosessia.

Kokemuksia toteutusmallin käytöstä

Varsinkin näin ensimmäisellä kerralla tehtävän valmistelu vei opettajalta paljon aikaa. Lisäksi aikaa kului opiskelijoiden ohjaukseen sekä töiden edistymisen valvontaan ja lisävinkkien antoon wikissä. Tehtävä vei aikaa kurssin oppisisällöiltä, mutta samalla opiskelijat oppivat muita tärkeitä taitoja, kuten tietosanakirjatyyppisen tekstin tyyliseikkoja, kirjallisuusanalyysia, lähdekritiikkiä, lähteiden etsintää, lähdemateriaalien käyttöä, viittaustekniikoita, ryhmätyöskentelyä, aikataulutusta sekä tekstin muokkaamista. Opiskelijat olivat motivoituneita, kun tiesivät tuotoksen tulevan koko suuren yleisön nähtäväksi. He myös kiittelivät sitä, että projekti toi vaihtelua tavalliseen kouluarkeen. Valmiit artikkelit olivat onnistuneita.

Toteutusmalliin liittyviä ohjeita/materiaali ja muuta huomioitavaa

Wikipediassa on hyvät ohjeet artikkelin tekijälle. Me teimme opiskelijoille erilliset ohjeet tietosanakirjatyylisen tekstin kirjoittamisesta ja Wikipedia-artikkelin muokkaamisesta.

Toteutusmallia tukevaa materiaalia

Tiedosto: Wikiohje_moodle.doc (50 Kt)
Tiedot: Tallennettu: 19.4.2012 10:11 (Eriksson, Heidi)
Tiedosto: Tietosanakirjatyylisen_tekstin_kirjoitusohjeet.doc (45 Kt)
Tiedot: Tallennettu: 19.4.2012 10:21 (Eriksson, Heidi)

Mahdollinen linkki toteutukseen


Toteutusmalliin liittyvät kommentit


Käyttäjät eivät ole kommentoineet kyseistä aihetta.